හිටපු හමුදාපතිට ජනපතිවරණයට ආරාධනාවක්

August 25, 2019 | 225 views

හිටපු හමුදාපති මහේෂ් ‌‌සේනානායක මහතාට ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ‌ලෙසට ආරාධනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් විසින් ‌මෙම ආරාධනාව කර ඇති බව වාර්තා ‌වේ.

නමුත් ඊට තවමත් හිටපු හමුදාපතිවරයා යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත.

Add your Comments

Related Gossips