“රම්‍ය සාගරය දිගේ” සහ “රතු බලකොටුව දිගේ”

August 22, 2019 | 194 views

ප්‍රවීන ගීත රචක සමන් අතාවුදහෙට්ටි මහතාගේ “රම්‍ය සාගරය දිගේ” සහ “රතු බලකොටුව දිගේ” කෘතීන් ජනගත කිරීම 21 දා BMICH හි දී

Add your Comments

Related Gossips