ඔබ කිසි විටෙකත් හිස් බඩ නොගත යුතු ආහාර 7 ක්

September 28, 2019 | 177 views

1) සැර ආහාර (Spicy food)


2) සීනි සහිත ආහාර හෝ බීම (Sugary foods or drinks)


3) වාතනය කළ බීම (Aerated drinks)


4) ශීත කළ බීම (Cold beverages)


5) සිට්රික් කුලකයේ පළතුරු (Citrus fruits)


6) අමු එළවළු (Raw vegetables)


7) කෝපි (Coffee)

Add your Comments

Related Gossips